KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

 

 1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:

Şirketimiz; hastalarına, müşterilerine dair işlemiş olduğu kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına haiz olup işbu Aydınlatma Metni ile müşterilerin, gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması hedeflenmektedir.

 1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz nüfus cüzdan suretiniz, sürücü belgeniz üzerindeki kişisel veriniz, isim soyisim,T.C. kimlik numarası, Türk vatandaşı olmayanlar için pasaport numarası veya geçici T.C. kimlik numarası, adres, cep telefonu, e-posta adresi, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet bilgisi, özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileri, kimlik kartı taraması, randevu bilgisi, finansal veriniz, sağlık raporlarınız, görsel ve işitsel verileriniz ile bunlar ek olarak  tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri verilerinden ibarettir.

 1. Kişisel Verilerinizin Hangi Yöntem Ve Hangi Sebeplerle Topluyoruz?

Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, sizinle aramızda hizmet sözleşmesinin kurulması, kanunlarda açıkça öngörülmesi(6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”), Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,  3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 29399 sayılı Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair  Yönetmelik, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Sağlık Uygulama Tebliği ve Hasta Hakları Yönetmeliği ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na ),bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve şirketimizin meşru menfaati gereği sizden ve/veya sizi temsilen diğer temsilcilerden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi;

 • Sizin tarafınızdan ve/veya temsilciniz tarafından bize fiziksel, sözlü veya elektronik ortamda iletilmesi;
 • Platformlarımıza bilgi girişi yapmanız;
 • İnternet ortamına üçüncü kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz;
 • Şirketimize yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel ve işitsel verilerinizin elde edilmesi

Yöntemleriyle topluyoruz.

 1. Müşterilere/Hastalara Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Hastalara ait kişisel veriler, size verdiğimiz işitme cihazları ve buna bağlı sağlık hizmetleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmayan hizmetlere ilişkin hizmet sözleşmesinin kurulması ve ifası kapsamında;

 • İşitme cihazının belirlenmesi, sizlere teklif gönderilmesi ve sözleşme akdedilmesi ve/ veya yenilenmesi,
 • Sözleşme doğrultusunda mal veya hizmet tedarik edilmesi, hastalar ile iletişime geçilmesi, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerine dair süreçler hakkında bilgi verilmesi,
 • Hastalar/müşteriler ile hizmet sözleşmesinin akdedilmesini sağlayabilmek için hastalarla/müşterilerle iletişime geçilmesi ve bu amaçla ziyaret etme,
 • Tıbbi teşhis ve tedavi programı arasında bağlantıların sağlanması, yönetimi ve gerekli teknik ve idari desteğin sağlanması,
 • Hastaların/müşterilerin şikayetlerinin alınması, değerlendirilmesi, şikâyetin giderilmesi veya alternatif öneri sunulması, hastaya destek olunması,
 • Ticari elektronik ileti yönetiminin sağlanması,
 • Şirkette güvenliğin sağlanması,
 • Verilen ürün veya hizmetin aşamalarına ilişkin dokümanların hazırlanması ve kayıt altına alınması,
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, tutanak tutma, raporlama, bilgilendirme,
 • Hasta tedavi, işlem ve süreçlerinin yönetimi,
 • Verilen hizmete ilişkin operasyon ve muhasebe işlemleri gibi şirketimizin hastalarıyla ilgili süreçlerin kaydı, yönetimi, kontrolü,
 • Mal ve ürün temininde meydana gelen hasarların, ihtilaflı durumların yönetimi, kontrolü, kayıt altına alınması, bu süreçlere ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
 • Şirket içerisinde kalite kontrolü ve uyumunun sağlanması,
 • Verilen hizmete ilişkin operasyonun aşamaları hakkındaki verinin kontrolü ve kayıt altına alınması,
 • Verilen hizmet kapsamındaki operasyon esnasında reklam amaçlı hazırlanan video için kamera kaydı alınması,
 • Şirketimiz faaliyet alanı ve hastalar hakkındaki haberler ile ilgili bilgilendirme amacıyla yayın gönderimi,
 • Faturalandırma, muhasebe ve ödeme sürecinin yönetimi ve denetimi amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.
 • Ürüne ilişkin hizmetlerin sigortalanması,
 • Şirket santralini yönetme,
 • Şirkete yapılan ihbar hakkında araştırma yapılması,
 • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi,
 • Dava ve icra süreçlerinin yönetilmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.
 1. Hastalara Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

Hastalara/müşterilere ait ait kişisel bilgiler; işitme cihazı çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve ifası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme koşulları ve amaçları çerçevesinde çalışanlarımız, hissedarlarımız, yetkili ve temsilcilerimiz, tedarikçilerimiz, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız ile yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlara aktarılabilecektir.

Yine yukarıda sayılan kişisel verileriniz gerekli olması halinde Bakanlık, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Merkezleri ve Bakanlığa bağlı sair birimler başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yetkili makamlar tarafından görevlendirilen kişiler tarafından ya da kurulan Medula, E-Nabız ve benzeri otomatik sistemler kapsamında yetkili kurum ve kuruluşlara bildirim ve/veya raporlama yükümlülüğümüz kapsamında, tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurtiçi ve yurtdışındaki laboratuvarlar, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlara, özel sigortanızı kullanmanız halinde üyesi olduğunuz sigorta şirketinize, faturalandırmanızın çalıştığınız kuruma yapılacak olması durumunda kurumunuza, sevk edilmeniz gerektiğinde ilgili sağlık kuruluşuna, yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilere işitme cihazı satış faaliyetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi” hukuki sebebine dayanarak aktarılacaktır.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Hastalarımızdan veriler fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda ifade edilen hukuki sebeplerle toplanan hastalara ait kişisel veriler KVKK m.5 ve 6 doğrultusunda ve bu Aydınlatma Metni ve açık rıza gerekli olduğu hallerde Açık Rıza Metni’nde ifade edilen amaçlarla işlenebilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterinin/Hastanın Hakları:

KVKK’nın haklarınızı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ doğrultusunda aşağıdaki iletişim kanallarımız aracılığıyla bize iletebilir, bu süreçte başvurunuzun hukuka uygun olmasına destek olmak amacıyla hazırladığımız şirketimiz ve web sitemizde bulunan başvuru formundan yararlanabilirsiniz.

Veri sahibi olarak şirketimize başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna dair bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışımda kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış islenmiş olması halinde bunlarım düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kakması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirketimiz Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Taksim İşitme Cihazları İth. İhr.Ve Paz. A.Ş.

VK No                        : 8160034205

Kep adresi     : dilekceyhan@taksimisitme.com

Adres             :Meşrutiyet Mah. Halasgargazi Cad. No:134/2 Şişli/İstanbul

Tel                  :  0 212 231 80 81